QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL - HABITATS GROUPÉS

Vous avez manifesté votre intérêt à faire partie du réseau de cOarchi, et nous vous en remercions. Ce questionnaire vise à mieux connaître votre profil, vos attentes et vos valeurs. Répondre à ces questions vous permettra également d'alimenter votre réflexion concernant votre projet de rejoindre un habitat groupé.
En remplissant ce questionnaire, vous recevrez notre newsletter, qui vous permettra d'être tenu.e au courant de nos nouveaux projets pour y participer (et rien de plus). Vous recevrez aussi la newsletter éventuelle du projet qui vous intéresse.
Les données récoltées sont strictement confidentielles. cOarchi s’engage à n’en faire usage que dans le cadre de ses projets d’habitats groupés. Si vous souhaitez vous retirer définitivement de cette démarche, nous effacerons vos données sur simple demande.
 ---------------------------------------------------------------------------------
U hebt interesse getoond om deel uit te maken van ons netwerk en wij danken u hiervoor. Deze vragenlijst wordt u toegezonden om u, uw verwachtingen en uw waarden beter te leren kennen. De vragen precies beantwoorden is een belangrijke stap om u goed voor te bereiden op toekomstige projecten. 
Door deze vragenlijst in te vullen, ontvangt u onze nieuwsbrief, waarmee u op de hoogte kunt worden gehouden van onze nieuwe projecten (en niets meer). U ontvangt ook de mogelijke nieuwsbrief van het project waarin u geïnteresseerd bent.
De verzamelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. cOarchi verbindt zich ertoe er alleen gebruik van te maken in het kader van zijn cohousing-projecten. Als u zich permanent wilt terugtrekken, zullen we uw gegevens op verzoek verwijderen.

Question Title

Image

Question Title

* 1. Votre nom / Uw naam

Question Title

* 2. Votre prénom / Uw voornaam

Question Title

* 3. Vos coordonnées / Uw gegevens

Question Title

* 4. Votre date de naissance (JJ/MM/AAAA) / Uw geboortedatum (DD/MM/JJJJ)

Question Title

* 5. Votre profession / Uw beroep

Question Title

* 6. Nom et prénom de votre partenaire / Naam en voornaam van uw partner

Question Title

* 7. Nombre d'enfant qui vivront avec vous / Aanral kinderen die met u zullen wonen

Question Title

* 8. Animal(aux) / Dier(en)

Question Title

* 9. Quelle(s) langue(s) parlez-vous dans votre ménage ? 
Welke taal(talen) wordt(worden) bij u thuis gesproken ?

Question Title

* 10. Quel projet vous intéresse ?  
Voor welk project solliciteert u ?

Question Title

* 11. Par quel canal avez-vous entendu parler de nos projets ? 
Via welk canaal hebt u over onze projecten gehoord ?

Question Title

* 12. Quelle surface en m² souhaitez-vous pour votre logement ? Welke oppervlakte in m² wenst u voor uw woning ?

Question Title

* 13. De combien de chambres avez-vous besoin ? Hoeveel slaapkamers hebt u nodig ?

Question Title

* 14. Si vous habitez à l'étage, avez-vous besoin d'un ascenseur ? Indien u op een verdieping woont, hebt u een lift nodig ?

Question Title

* 15. De quel budget total disposez-vous pour l'achat de votre logement (fonds propres + emprunt) ?
Over welk totaal budget beschikt u om te kopen (kapitaal + lening) ?

Question Title

* 16. Fonds propres dont vous disposez / Eigen kapitaal (beschikbaar)

Question Title

* 17. Solde à financer (prêt hypothécaire) / Lening

Question Title

* 18. Parlez-nous de vous en quelques lignes... 
Vertel ons meer over u in een paar lijnen...

Question Title

* 19. En remplissant ce questionnaire, vous acceptez notre politique de traitement des données, disponible ici.
Door deze vragenlijst in te vullen, gaat u akkoord met ons gegevensverwerkingsbeleid dat hier beschikbaar is.

T