APE Vaud – Association vaudoise des parents d'élèves

Ky hetim i "APE Vaud", i kryer në bashkëpunim me Shkollën e Lartë Pedagogjike të kantonit të Vaudit, kërkon të njohë mendimin e prindërve për shkollimin e fëmijëve të tyre. Ajo do të zhvillojë projektin "Të gjithë të ndryshëm, të gjithë nxënës",por gjithashtu të sjellë zërin e prindërve tek autoritetet e shkollës.

Të dhënat do të trajtohen plotësisht në mënyrë anonime dhe duke respektuar mendimin tuaj. Çdo prind është i ftuar për t'iu përgjigjur pyetësorit individualisht. Mendimet e nënave dhe baballarëve mund të jenë të ndryshme!
 
Në këtë studim mund të marrin pjesë vetëm prindërit që me së paku një fëmijë ndjek arsimin në një shkollë publike ose një shkollë të specializuar në kantonin e Vaudit.

Faleminderit për bashkëpunimin tuaj të vlefshëm i cili duhet të zgjasë pesëmbëdhjetë minuta.

Question Title

* 1. Ju jeni :

Question Title

* 2. Mosha juaj :

Question Title

* 4. Kombësia (disa zgjedhje të mundëshme) :

Question Title

* 5. Gjuha që flisni më së shumti me fëmijët tuaj (disa zgjedhje të mundëshme) :

Question Title

* 6. Cili është shkollimi juaj më i lartë i përfunduar?

Question Title

* 7. Fëmijët tuaj të cilët shkojnë në shkollë janë :

  Një vajzë Një djalë
Fëmija 1
Fëmija 2
Fëmija 3
Fëmija 4
Fëmija 5
Fëmija 6

Question Title

* 9. A ndjekin fëmijët tuaj klasat e zakonshme ?

  Po Jo
Fëmija 1
Fëmija 2
Fëmija 3
Fëmija 4
Fëmija 5
Fëmija 6

Question Title

* 11. Cilat janë këto nevoja të veçanta ? (disa zgjedhje të mundëshme)

  Nuk ka nevoja të veçanta Vështirësitë e të mësuarit Potencial të lartë intelektual Çrregullimi i gjuhës dhe i fjalës Çrregullimi i deficitit të vëmendjes me ose pa hiperaktivitet Probleme në sjellje Handikep ose mangësi Sëmundje kronike Tjetër
Fëmija 1
Fëmija 2
Fëmija 3
Fëmija 4
Fëmija 5
Fëmija 6

Question Title

* 12. Për ju, shkolla duhet mbi të gjitha të …

  Aspak e rëndësishme Nuk është e rëndësishme Jo aq e rëndësishme Mjaft e rëndësishme E rëndësishme Shumë e rëndësishme
… mundesojë përvojën jetësore e vlerave të ndryshme.
… forcojë performancat shkollore të nxënësve.
… përgatisë nxënësit për trajnim profesional ose studimet.
… motivojë nxënësit përmes konkurrencës.
… jap secilit nxënës sipas nevojave të tij.
... siguron që të gjithë nxënësit në klasë të jenë në të njëjtin nivel.
… bashkëpunojë me prindërit duke i përfshirë ata në jetën e shkollës.
… integrojë nxënësit kur është e mundur.
... informoni prindërit tuaj vetëm kur është e nevojshme.
… zhvillojë solidaritetin ndërmjet nxënësve.
… nxisë lulëzimin e nxënësve.
… transmetojë vlerat e përbashkëta.
… mirëpres të gjithë nxënësit ashtu siç janë.

Question Title

* 13. Për ju, është e rëndësishme që shkolla të …

  Aspak e rëndësishme Nuk është e rëndësishme Jo aq e rëndësishme Mjaft e rëndësishme E rëndësishme Shumë e rëndësishme
… përgatisë nxënësit për jetën e tyre të ardhshme profesionale.
… përshtatet me shumëllojshmërinë e nxënësve.
… mësojë nxënësve të përputhen me pritjet e shoqërisë.
... përforcon tej degët bazë (frëngjisht, matematikë, gjermanisht) për të ardhmen profesionale të studentëve.
… zhvillojë ndihmën e ndërsjelltë në mesin e nxënësve në të gjitha fushat.
… shpërndajë resurse për nxënësit të cilët janë identifikuar me nevoja specifike.
… jap të gjithë klasës resurse për të përmbushur nevojat e të gjithë nxënësve.
… sigurojë që nxënësit janë në gjendje të ndjekin klasën normalisht.
… jap dëshirë për të mësuar.
… orientojë nxënësit sipas rezultateve shkollore të tyre në klasa të ndryshme.
… udhëheq nxënësit të njohin dhe pranojnë gjithë shumëllojshmërinë e tyre.

Question Title

* 14. Shkolla ku fëmijët e mi shkojnë …

  Aspak nuk pajtohem Nuk pajtohem Nuk pajtohem aq Pajtohem mjaft Pajtohem Pajtohem plotësisht
… është e mirpritur me shumëllojshmërinë e nxënësve.
… është e kujdesëshme me të gjithë nxënësit.
… trajton nxënësit ndryshe sipas gjinisë (djalë ose vajzë).
… përgatit djemtë dhe vajzat të kenë role të dallueshme në shoqëri.
… arsimon nxënësit me vështirësi shkollore në një klasë speciale.
… mund të plotësojë nevojat e nxënësve me vështirësi.
… mund të përshtatet me nevojat dhe veçoritë e secilit nxënës.
… integron nxënësit me vështirësi mësimore në klasë të zakonshme.
… propozon kur të jetë e mundur planifikim ose përshtatje për nxënësit me vështirësi në mësim.
… mundëson që të gjithë nxënësit të arrijnë sukses mësimor, pavarësisht nëse kan lehtësi apo jo.
… përgatit të gjithë që të zënë vendin e tyre në komunitet.
… lejon dhe inkurajon pjesëmarrjen e prindërve në jetën e shkollës.
… promovon zhvillimin dhe potencialin e të gjithë nxënësve.
… di se si të marrë parasysh shumëllojshmërinë kulturore të nxënësve.

Question Title

* 15. Gjëja më e rëndësishme në shkollë për fëmijën tim ose fëmijët e mi është të
(1 = gjëja më e rëndësishme)

Question Title

* 16. Sipas mendimit tuaj, klasa e zakonshme duhet në të gjitha rastet të jetë e hapur për nxënësit që ...

  Aspak nuk pajtohem Nuk pajtohem Nuk pajtohem aq Pajtohem mjaft Pajtohem Pajtohem plotësisht
… nuk flasin të njëjtën gjuhë si nxënësit e tjerë.
… kanë një mangësi fizike.
… paraqesin dallime me origjinë, sociale ose kulturore.
… kanë një mangësi intelektuale.
… kanë një çregullim në të mësuarit ose vështirësi të rëndësishme arsimore.
… kanë vështirësi në sjellje.

Question Title

* 17. A pajtoheni me deklaratat e mëposhtme?

  Aspak nuk pajtohem Nuk pajtohem Nuk pajtohem aq Pajtohem mjaft Pajtohem Pajtohem plotësisht
Sa më shumë një nxënës me nevoja të veçanta të ndjekë një klasë të rregullt, aq më shumë ai/ajo do të pranohet.
Sa më shumë një nxënës me nevoja të veçanta të mbetet në një klasë të rregullt, aq më i favorshëm do të jetë shkollimi i tij.
Prindërit e nxënësve me nevoja të veçanta marrin kohën e mësuesve në dëm të prindërve të tjerë.
Sjelljet e nxënësve me nevoja të veçanta i tërheqin vëmendjen mësuesit ose mësuesës nga nxënësit e tjerë.
Prania e nxënësve me nevoja të veçanta pasuron marrëdhëniet në klasë.
Përfitimet pozitive të integrimit tejkalojnë problemet që mund të hasen.
Shkolla aktualisht ka resursa për të akomoduar nxënësit me nevoja të veçanta arsimore.
Një mësues i specializuar ose një mësuese e specializuar duhet të jetë gjithmonë i/e pranishëm me një nxënës me nevoja të veçanta.
Nxënësit me nevoja të veçanta kanë të drejtë për ndihmë më shumë se të tjerët.
Sa më shumë një nxënës me nevoja të veçanta qëndron në një klasë të rregullt, aq më shumë miq do të bëjë.
Mësuesit aktualisht kanë aftësi për të akomoduar nxënësit me nevoja të veçanta arsimore.
Nxënësit me nevoja të veçanta monopolizojnë gjithë kohën e mësuesës ose mësuesit.
Mbi të gjitha, roli i mësuesës ose mësuesit të klasës është për t'u kujdesur për nxënësit me nevoja të veçanta.

T