Вовед

Овој прашалник е дизајниран да разбере какво влијание кризата COVID -19 имала врз луѓето кои живеат со дијабетес, нивниот животен стил и благосостојба, како и негата на дијабетесот. Оваа анкета е анонимна и резултатите ќе бидат третирани во согласност со регулативите за БДПР.

Дадените информации ќе и помогнат на Европската меѓународна федерација за дијабетес да создаде слика за влијанието на COVID- 19 врз лицата кои живеат со дијабетес низ целиот регион и да развијат препораки.

Освен ако не е поинаку наведено, прашањата во оваа анкета се однесуваат на вашето искуство или на искуството на вашето дете само за време на пандемијата COVID -19 .

Ви се заблагодаруваме што одвоивте не повеќе од 15 до 20 минути од вашето време да одговорите на прашалникот.  

Ве молиме, не двоумете се да го споделите 
0 одговорени од 75 прашања
 

T