Screen Reader Mode Icon
Овој прашалник е наменет за здравствени работници кои работат со луѓе што живеат со дијабетес. Целта на прашалникот е да се разбере влијанието кое пандемијата COVID-19 го имала врз превенцијата, управувањето и компликациите од дијабетесот, за луѓето кои живеат со дијабетес и кои развиле COVID-19, како и за оние кои не се заразиле, како и да се идентификува добра пракса и што би можело да се подобри. Овој прашалник е тотално анонимен и ќе биде третиран во согласност со регулативите за БДПР.

Прашалникот ќе ни помогне да разбереме за негата на дијабетесот во европскиот регион за време на пандемијата COVID-19 и да изготвиме препораки за подобра превенција и нега на дијабетесот генерално и конкретно во случај на идни пандемии.

T